Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden, verder te noemen AV, zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de huur van een appartement, kamer of slaapplaats bij OK-Ferien ug, hierna te noemen 'verhuurder'.

Onder het begrip 'huurder' wordt verstaan diegene die de overeenkomst sluit met betrekking tot de huur.

Afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 1 - Reserveringen

 1. Reserveringen worden alleen geaccepteerd van personen van 18 jaar of ouder. Reserveringen voor of door jongeren onder 18 jaar dienen mede onderschreven te worden door een wettelijk vertegenwoordiger/ouder.
 2. Na uw reservering ontvangt u van ons binnen 48 uur een bevestiging, AV en een factuur.
  Let wel uw reservering is pas definitief als de aanbetaling ontvangen is.
 3. Controleert u de documenten op juistheid en meldt eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons.
 4. De overeenkomst betreft huur voor recreatief gebruik en eindigt na het verstrijken van de overeengekomen periode. Er is toeristenbelasting verschuldigd.
 5. Wij behouden ons het recht voor een reservering te weigeren.

Artikel 2 - Betaling en acceptatie AV

 1. Betalingen kunnen gedaan worden via PayPal, Creditcard, pinbetaling of via een bankoverschrijving.
 2. 25% van de huursom met een minimum van € 100,00, geldend als borgsom en reserveringsbevestiging dient binnen 7 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.
 3. Het resterende bedrag zijnde 75% dient uiterlijk 14 dagen voor aankomstdatum te zijn voldaan.
 4. Bij reservering binnen een maand voor de aankomstdatum dient het volledige factuurbedrag ineens te worden voldaan.
 5. Bij betaling via PayPal ontvangt u van ons een betaalverzoek/factuur via PayPal.
 6. Kiest u voor een girale overschrijving kunt u gebruik maken van een van de volgende bankrekeningen:
 7. IBAN: DE45 1001 0123 4192 4414 87 / BIC: QNTODEB2 (t.n.v. OK-Ferien ug)
 8. IBAN: DE89 1203 0000 1071 5859 52// BIC: BYLADEM1001 (t.n.v. Jan Beyers)
 9. Vermeld bij uw betalingen steeds het factuur/reserveringsnummer.
 10. Door een (deel)betaling bevestigt u de AV te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.
 11. Bij niet of niet tijdige betaling wordt uw reservering geannuleerd en de overeenkomst ontbonden.

Artikel 3 - Borgsom

 1. Op de factuur wordt een borgsom in rekening gebracht ter hoogte van € 100,00, welke dient ter waarborging van schade e/o kosten in de meest ruime zin van het woord.
 2. De borgsom valt binnen het bedrag van de 25% aanbetaling.
 3. Indien u met de 25% aanbetaling in gebreke blijft, zullen wij de overeenkomst ontbinden.
 4. De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening binnen 14 dagen na vertrek teruggestort op een door huurder opgegeven rekening of na controle direct verrekend bij vertrek.
 5. Indien bij een schade blijkt dat de borgsom niet toereikend is voor het vergoeden van de schade, behouden wij ons het recht voor om u voor de resterende schade aansprakelijk te stellen.

Artikel 4 - Wijzigingen

 1. Indien de huurder, na wederzijdse bevestiging van de overeenkomst, wijzigingen wenst aan te brengen, zullen wij in overleg kijken of wij deze wijzigingen kunnen accepteren.
 2. Ingeval de huurder na de bevestiging van de overeenkomst het verblijf wenst te wijzigen gelden de voor die periode van kracht zijnde voorwaarden, dit geldt ook voor wijziging in onderkomen. Is het niet mogelijk aan de gewenste wijzigingen tegemoet te komen gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld artikel 5.

Artikel 5 - Annulering

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk te geschieden, voor annulering gelden de volgende voorwaarden:

 • Bij annulering tot 30 dagen voor de dag van aankomst is 10% van de huursom verschuldigd.
 • Bij annulering tot 14 dagen voor de dag van aankomst is 25% van de huursom verschuldigd.
 • Bij annulering vanaf zeven dagen tot de dag van aankomst is 50% van de huursom verschuldigd.
 • Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum niet arriveert is 100% van de huursom verschuldigd.
In geval van annulering onzerzijds worden alle reeds betaalde gelden gerestitueerd


Artikel 6 - Ontvangst sleutel

 1. Bij aankomst ontvangt huurder een algemene sleutel voor toegang tot het trappenhuis en een sleutel van kamer of appartement. De huurder is niet gerechtigd de sleutel te dupliceren wordt dat toch gedaan is de huurder een boete verschuldigd van € 500,00 onverminderd de werkelijke kosten. De sleutels worden in bruikleen ter beschikking gesteld maar blijven ons eigendom, bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 100,00.
 2. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.
 3. Wanneer de huurder e/o overige gebruikers zich hebben buitengesloten worden eventuele kosten hiervan in rekening gebracht, deze worden verrekend met de borg.

Artikel 7 - Verblijf in de vakantiewoning

Voor reservering of verblijf gelden de volgende perioden, tijden en voorwaarden:

 1. Weekend: vrijdag vanaf 15:00 uur tot maandag 10.00 uur;
 2. Midweek: maandag vanaf 15:00 uur tot vrijdag 10:00 uur;
 3. Week: vrijdag vanaf 15:00 uur tot zaterdag 10:00 uur;
 4. Huurder en andere gebruikers dienen zich gedurende het verblijf in en rond het huis als goed huurder te gedragen
 5. Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15:00 uur gebruik maken van het gereserveerde, op de vertrekdag dient u om 10:00 uur het verblijf te hebben verlaten.
 6. Alle binnenruimten zijn rookvrij, buiten mag gerookt worden mits alles ook opgeruimd wordt.
 7. Open vuur buiten mag alleen in overleg worden toegepast.
 8. Huisdieren meenemen is beperkt toegestaan.
 9. De huursom is exclusief eindschoonmaak, u kunt deze zelf doen of wij verzorgen die voor u tegen een vergoeding van € 35,00.
 10. Gebruik van bed- en linnengoed is inbegrepen maar indien u meer wenst kunt u extra pakketten huren, de vergoeding hangt af van wat u wenst.
 11. Barbecueën met de aanwezige barbecue kan in overleg mits deze weer schoon wordt achtergelaten.
 12. Het gebruik van water en elektra is inclusief maar wij verzoeken u hier economisch mee om te gaan.
 13. In koude periodes kan een toeslag berekend worden voor verwarming, u kunt ook hout verkrijgen gewoon omdat het lekker is.
 14. Verblijf van meer personen dan overeengekomen danwel voor het verblijf geldende maximum aantal personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van uw verblijf.
 15. Het verplaatsen van meubilair, geluid of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van (binnen) inventaris is uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het serviesgoed/glazen en bestek voor uw maaltijd buiten.

Artikel 8 - Overmacht

Overmacht bestaat ook aan onze kant waardoor de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk (al dan niet tijdelijk) wordt verhinderd door omstandigheden buiten onze wil, denk aan oorlogsgevaar, stakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid/klachten/schade

 1. De huurder en overige gebruikers zijn in huurperiode volledig aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan het verblijf, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde behoren, tenzij zij aannemelijk kunnen maken dat de schade niet aan hen kan worden toegerekend. Wij adviseren u dan ook aan bij aankomst de inventaris te inspecteren op gebreken en indien u schade of gebreken constateert dit direct aan ons te melden.
 2. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van uw verblijf.
 3. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de (hoofd)wegen e.d. in de omgeving en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van het internet en of de TV.
 4. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructie zoveel mogelijk op te volgen.

Artikel 10 - Vertrek en eindschoonmaak

Bij het onjuist gebruik of achterlaten van uw verblijf kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend, na het eindigen van de verblijfperiode dient de huurder bij het vertrek:

 1. Het verblijf schoon en netjes achter te laten;
 2. Alles afgewassen, afgedroogd en weer in de kast te hebben geplaatst;
 3. Dekbedovertrekken en linnengoed opgevouwen bij het voeteneinde van het bed te hebben geplaatst;
 4. Gebruikte apparatuur schoon en leeg achter te laten;
 5. Etenswaren mee te nemen en deze niet achter te laten in de kasten of koelkast;
 6. Vuilnisbakken te legen, buiten staan containers voor restafval, bio-afval, plastic/kunststof en restafval.​
 7. Eventuele breuk e/o schade kunt u bij ons melden.

Artikel 11 - Toepasselijk recht

Op al onze voorwaarden en bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het geldende recht van toepassing.